Delat beslutsfattande- en metod för att öka brukares inflytande över vården

25 april, 2019

Vad innebär Delat beslutsfattande? Och hur kan metoden göra dig mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård? Tidigare i veckan bjöd NSPHiG in till en workshop om detta. Anmäl dig gärna till nästa workshop den 14 maj.

Delat beslutsfattande är en evidensbaserad metod och ett förhållningssätt för att ge patienter, brukare och närstående möjlighet att vara med i beslutsprocesser som rör ens/sin närståendes vård.

Workshopen som samlade nyfikna besökare leddes av Dag Andersson från Kungälvs psykiatriska klinik och kunskapsstöd i Region Västra Götaland och av Elisabet Hurtado Lundberg från NSPHiG, som berättade om metoden utifrån ett brukarperspektiv.

– Delat beslutsfattande är ett sätt att göra praktisk verkstad av personcentrerad vård. Idag gör man vårdplaner, genomförandeplaner och SIP:ar ( Samordnad individuell plan) och alla ska bygga på brukarens mål men i praktiken blir det inte alltid så. För man har inte alltid tagit in att patienten ska vara med och bestämma.

Hur mycket inflytande man har över sin vård har stor betydelse för hur väl vården fungerar, berättar Elisabet Hurtado Lundberg.

– Har jag fått vara med och bestämma över hur planen ser ut, så är det större chans att jag vill genomföra aktiviteterna, säger hon. Får jag vara delaktig är jag dessutom ofta mer benägen att vilja ta ansvar för mitt liv. Sedan är det också en mänsklig rättighet att få bestämma över sitt liv.

Dag Andersson som arbetat med att utbilda i bland annat Delat beslutsfattande, tycker att det är en bra metod för att öka brukarnas delaktighet och han menar att det finns stora vinster för sjukvården och socialtjänsten när brukare är med och fattar beslut. Det ökar motivationen hos patienten till behandling eftersom man själv har vart med och bestämt, det kan minska oro och missnöje och även hotfulla situationer som kan uppstå.

– Dessutom behöver vi göra patienterna delaktiga för att få deras berättelser. Vi behöver veta hur de upplever sin situation för att hitta rätt behandling.

Både Elisabets och Dans bild av psykiatrin är dock att brukare och patienter inte får möjlighet att vara så delaktiga som de skulle kunna vara. Längst ner på sidan syns en uppställning med olika nivåer av brukarmedverkan. Enligt Dan och Elisabets erfarenheter hamnar vården idag ofta på nivå 3, det vill säga att brukare får information och stöd att uttrycka sina åsikter men de blir inte helt involverade i de beslut som fattas.

Deltagarna på workshopen fick själva fundera och diskutera hur delaktiga de varit i mötet med vården. En av dem som deltog var Anne-Lie Lidell. Hennes förhoppning är att få mer kunskap som ska vara till hjälp både som anhörig och i rollen som socionom och i hennes nya arbete som personligt ombud.

– Mycket av det här känner jag till från mitt arbete men det känns bra att fräscha upp kunskaperna lite. Jag har tidigare arbetat som socialsekreterare med barn och min erfarenhet av det är just att barnets röst är ovärderligt för att kunna fatta bra beslut.

Den 14 maj kl 17.30-19.30 håller NSPHiG ytterligare en workshop om Delat beslutsfattande i Uddevalla, Anhörigcentralen, Österled 2. Mer info och anmälan: sara@nsphig.se

Nivåer av brukarmedverkan

Nivå 1 Information (veta)

Brukare får information och blir lyssnad till

Nivå 2  Konsultation (tycka)

Brukare får stöd i att uttrycka sina åsikter och synpunkter

Nivå 3 Dialog (resonera)

Brukares åsikter och synpunkter beaktas

Nivå 4 Samarbete (genomföra)

Brukare involveras i beslutsfattande processer

Nivå 5 Medbestämmande (bestämma)

Brukare delar makt och ansvar över aktiviteter och beslutsfattande

 

Delat beslutsfattande i nio steg

1.Tydliggör att ett beslut behöver fattas
2. Gör det tydligt vilka roller var och en har och vilka uppgifter de ska ansvara för
3. Presentera olika alternativ
4. Gå igenom alternativens för- och nackdelar
5. Undersök patientens förväntningar, förståelse och värderingar
6. Vad tycker de inblandande om alternativen
7. Diskutera tillsammans och väg alternativen mot varandra
8. Fatta ett gemensamt beslut, där patienten har avgörande makt
9. Planera hur det ska genomföras och när det ska utvärderas

Detta är en pågående process, när uppföljning görs eller förändringar måste göras, får man börja om.

 

Läs mer om Delat beslutsfattande här:

kunskapsguiden.se

Uppdrag Psykisk Hälsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier Brukarinflytande

Har du egen erfarenhet av psykisk ohälsa? Tycker du om att intervjua? Vill du tjäna extra pengar?

27 maj, 2019
Hösten 2019 ska NSPHiG göra brukarrevision på flera verksamheter i Trollhättan. Vi söker nu personer som ska intervjua brukarna i dessa verksamheter. Om du bor i Trollhättan och tycker detta låter intressant, hör av dig till oss! Vi söker personer som ska intervjua brukare i socialpsykiatr ...
Läs mer

Besök av myndigheten Vårdanalys

07 maj, 2019
Två personer från Vårdanalys, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys besökte NSPHiG igår. De arbetar just nu med att följa upp Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Till mötet var olika viktiga personer inbjudna som har erfarenhet av vård/slutenvård, såsom Peer suppor ...
Läs mer

Workshop om Delat beslutsfattande

03 maj, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer