Heldagskonferens om brukarinflytande

07 november, 2019

Tillsammans med Västra Götalandsregionen, VästKom och Brukarrådet för missbruksfrågor Västra Götaland hade NSPHiG bjudit in profession, ledning och brukar- och närståenderepresentanter inom psykisk ohälsa till en heldagskonferens med tema brukarinflytande.

Syftet med dagen är att träffas, skapa dialog och ge konkreta verktyg för att stödja arbetet med ökat brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå, såväl delregionalt som lokalt och med stöd av en kommande handbok i brukarinflytande.

Lokalen i Nya Regionens Hus tar ungefär 100 personer och är fullsatt. Sara Svensson (NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor) och Lars Alfredsson (Vårdsamverkan) inleder dagen med att berätta om deras gemensamma uppdrag som koordinatorer inom brukarinflytande. Att brukar- och professionssidan arbetar tätt ihop på det här sättet är unikt i Sverige. Syftet med det är att öka kvaliteten och utveckla en organisation som är mer anpassad för vård- och omsorgstagare samt anhöriga.

Sonny Wåhlstedt, verksamhetsansvarig NSPHiG, tar sedan över ordet och pratar om brukarrörelsen och hur NSPHiG har vuxit fram ur den. Han berättar också om NSPHiG:s arbete och projekt, däribland brukarrevisioner, Peer Support, Hjärnkoll och studiecirklar.

Därefter är det dags för Jan Linde att ta över mikrofonen. Han är verksamhetsansvarig för Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland och bjuder på en framtidsspaning inom området brukarinflytande, där han bland annat lyfter fram SIP och patientfokus inom vården som två parametrar.

Efter en fikapaus föreläser Kjell Broström, intressepolitisk talesperson för NSPH, om ett paradigmskifte inom brukarinflytande. Vilka utmaningar står brukarrörelsen för, hur har den förändrats och vilka effekter och reaktioner kan man utröna av förändringarna?

Sist ut under förmiddagen är Filippa Gagnér Jenneteg, utvecklingsledare på NSPHiG. Hon berättar om den kommande handboken i brukarinflytande. Boken kommer även utgångspunkten och ett stöd för en workshop som ska avsluta dagen.

Från vänster till höger: Sara Svensson, Lars Alfredsson, Jenny Ragmar (forskningsstöd FoU i Väst), Jan Linde, Sonny Wåhlstedt och Filippa Gagnér Jenneteg.

Efter en välbehövlig lunch kliver Jenny Ahto och Petter Piccinelli från NSPHiG fram för att prata om brukarstyrda brukarrevisioner. En brukarrevision är en undersökning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk ohälsa. Revisionerna bygger på intervjuer av brukare och med brukare.

Sist ut av dagens föreläsare är Charlotta Wilhelmsson (processledare VästKom) och Ulrika Söderlund (regionutvecklare Västra Götalandsregionen). De pratar om såväl bakgrund som framtidsspaning med avstamp i Handlingsplan för psykisk hälsa och hur VästKom, Västra Götalandsregionen och brukarrörelsen arbetar tillsammans.

Dagen avslutas med en workshop, där grupperna får prata utifrån ett par frågor och sedan samtalet för de övriga deltagarna.

Från vänster till höger: Petter Piccinelli, Jenny Ahto, Ulrika Söderlund och Charlotta Wilhelmsson.

 

Tack för en bra dag! Den gav upphov till många intressanta synpunkter och frågor. Vi hoppas att alla lärde sig mycket och tog med sig något att arbeta vidare med i sina respektive verksamheter.

CEPI-dagar om aktuell forskning inom området psykisk hälsa

11 november, 2019
Mellan 11 och 12 november deltar NSPHiG på CEPI-dagar i Lund. CEPI är ett tvärvetenskapligt centrum för socialpsykiatrisk forskning i Sverige. Tillsammans med representanter från bland annat NSPH och NSPH Skåne lyftes många intressanta områden upp under konferensens första dag. Deltagarna f ...
Läs mer

"Hela jag- vi täpper till mellanrummen tillsammans" - en film av SKL i samverkan med NSPH

28 oktober, 2019
SKL driver en satsning att förbättra förutsättningar för samverkan mellan regioner och kommuner avseende in-/utskrivning i slutenvården. Som ett led i det har de tagit fram filmen "Hela jag- vi täpper till mellanrummen tillsammans" i samarbete med NSPH. Filmen är tänkt att fungera som en ...
Läs mer

Stödcentrum Humlegården - ny förening hos NSPHiG

23 oktober, 2019
Vi välkomnar en ny förening till NSPHiG! Stödcentrum Humlegården vänder sig till personer som är drabbade av en handling av sexuell karaktär och mot sin vilja. Alla är välkommen oavsett ålder, när det skedde och av vem/vilka. Anhöriga är också välkomna. Det är oerhört viktiga fr ...
Läs mer