NSPHiG – vi arbetar för ökat brukarinflytande och ökad kunskap om psykisk ohälsa

Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg och Västra Götaland startade 2008 och har idag 16 medlemsföreningar. NSPHiG är en del av NSPH riks och samarbetar med flera regionala föreningar runtom i Sverige.

 • Vi är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.
 • Vi har alla på något sätt koppling till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen.
 • Vi verkar för att våra medlemmar ska ha större inflytande över de beslut som fattas inom området.
 • All personal på NSPHiGs kansli och i projekten har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som anhörig, då vi ser att detta är en stor resurs i det dagliga arbetet.

Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa måste kunna komma till tals på flera nivåer i samhället om myndigheter och andra instanser ska kunna göra långsiktiga och kloka prioriteringar.

Vi anser att oavsett vad som görs för att förebygga, lindra eller bota psykisk ohälsa måste insatserna utgå från vetenskap, de professionellas erfarenhet och erfarenheterna hos oss som på olika sätt lever med vår egen eller någon närståendes ohälsa.

 

Vi arbetar för att:

 • Utveckla patient-, brukar och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället
 • Medverka till att psykiatrin utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt genom  att patienters, brukares och anhörigas erfarenheter tas tillvara.
 • Medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla lättillgänglig, demokratisk och rättssäker vård med god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Bidra till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa minimeras

NSPH har enats kring dokumentet ”Så vill vi ha det”

NSPHiG:s grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare ska få möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. NSPHiG värnar om ett demokratiskt, rättvist och solidariskt samhälle där vi ger varandra ömsesidigt stöd.

 

Så här arbetar vi

 • Samverkan för ökat inflytande
  16 organisationer i samverkan som talar med en stämma får större tyngd i kontakten med omvärlden. Genom NSPHiGs nätverk drivs gemensamma inflytandefrågor. Genom nätverksarbetet lär vi också hela tiden av varandra och kan samordna våra resurser.
 • Kunskapsspridning och utbildning
  Vi erbjuder nätverkets medlemmar utbildning och medverkar i utbildning av professionella grupper. Vi anordnar också seminarier och konferenser för utbyte av erfarenheter och fördjupad kunskap. Genom vår hemsida och våra trycksaker sprider vi kunskap.
 • Opinionsbildning
  Vi arbetar för att nå ut till allmänheten och öka människors förståelse för medmänniskor som lever med psykisk. Målet är att vi ska kunna leva som alla andra med familj, jobb, bostad och fritidsaktiviteter. I opinionsarbetet ingår att påminna politiker, myndigheter och andra opinionsbildare om våra gruppers behov och krav på samhället och psykiatrin.