Brukarinflytande VG

Vi arbetar med att öka brukarinflytandet i Västra Götaland genom att bland annat finnas representerade i brukarråd, arbetsgrupper, hålla utbildningar för personal och brukare och sprida information.

NSPHiG har tillsammans med, Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och Västkom tagit fram en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2020.

NSPHiG har valt att fokusera på tre av målområdena i handlingsplanen:

Personer som har behov av samordnande insatser ska ha en SIP.
• Brukarföreträdare skall erbjudas delaktighet i utvecklingsarbetet.
• Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med kommunerna eller regionen.

Vi arbetar med dessa målområden på följande sätt:

Inflytandeformer

• NSPHiG är representerat i flera brukarråd i sjukvården i VGR och vi arbetar för att brukarråden ska kunna påverka och vara i delaktiga i verksamhetsutvecklingen
• Brukarrevisioner genomförs på olika verksamheter i regionen. En brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård , stöd eller service till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Revisionen leds av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
• Vi är representerade i olika regionala, delregionala och lokala arbetsgrupper som är knutna till olika verksamheter.
• Vi representerar våra föreningar i regionala, delregionala och lokala samverkansforum inom området psykiatri/missbruk.
• Vi deltar på informationsmöten, utvecklingsdagar och inflytandeaktiviteter.

Utbildning av personal/verksamheter

Som en del i utvecklingen av det lokala brukarinflytandet och för att förbättra bemötande av och attityder mot personer med psykisk ohälsa erbjuder vi ett antal olika personal- och verksamhetsutbildningar. Läs mer här.

Utbildning föreningar, brukare och patienter

För att brukare och patienter ska kunna vara delaktiga i olika inflytandeformer och påverka är det viktigt att de får tillgång till kunskap. Vi erbjuder ett antal olika utbildningar och kurser för brukare och föreningar. Läs mer här.

Kommunikation, omvärldsbevakning och samverkan

Vi sprider information om vårt arbete genom bland annat hemsida, sociala medier, trycksaker. Vi deltar på konferenser, regionala utbildningar och gör studiebesök i verksamheter för att hålla oss uppdaterade om vad som sker på området.