Brukarrevision

En brukarrevision är en granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Brukarrevisionen styrs och utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samråd med beställaren.

Undersökningen bygger på intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Rapporten ger en översikt över de områden som kan utvecklas hos verksamheten.

Brukarrevisionens resultat presenteras för ledning och personal vid den berörda enheten. Enheten får möjlighet att reflektera kring resultatet och att prioritera de åtgärder som föreslås i rapporten. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av den positiva feedback som lyfts fram.

Metod för Brukarrevision

NSPHiG har utvecklat en metod för brukarstyrd brukarrevision. Det är också denna typ av metod som vi förespråkar; en brukarrevision som styrs och utförs av den grupp som revisionen är till för – nämligen brukarna. Den självupplevda kunskapen om psykisk ohälsa som brukarevisorerna besitter ser vi som en betydande tillgång i utförandet av revisionen.

Brukarrevisionen är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Verksamheterna kan exempelvis vara vårdenheter, särskilda boenden eller boendestödsenheter.

Metoden kan även användas som ett inventeringsverktyg när en ny verksamhet skall starta upp, för att ta reda på vad brukarna har för synpunkter på den kommande verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om ombyggnationer av psykiatriska boenden, vårdavdelningar eller vid uppförandet av ett nytt aktivitetshus. Många grundläggande drag i brukarrevisionen kan med fördel användas i andra typer av revisioner, exempelvis inom den somatiska vården.

Överenskommelse mellan NSPHiG och psykiatrisamordningen i Göteborg

Sedan 2014 har NSPHiG utfört brukarrevisioner på uppdrag av Göteborgs stad psykiatrisamordning. Brukarrevisioner görs bland annat på boenden, inom boendestöd, socialtjänstens funktionshinderverksamhet och på aktivitetshus.

Övriga Brukarrevisioner

NSPHiG gör brukarrevisioner på uppdrag av andra huvudmän i mån av tid. Under senare år har vi gjort brukarrevisioner inom psykiatrin vid SU samt Kungälvs psykiatri. Vi har även gjort brukarrevisioner på boenden samt boendestödet i Kungälv. NSPHiG gör även brukarrevisioner inom andra projekt till exempel Brukarinflytande i VG.

Metodhandbok

Här kan du ladda ner vår metodhandbok för brukarstyrd brukarrevision.