Västra Götaland blir pilotlän

02 mars, 2011

jan_beskow

Regeringen gör en stor satsning på utbildningar i materialet Första hjälpen i psykisk hälsa och Västra Götaland är ett av de två pilotlänen.

Utbildningarna i Västra Götaland är planerade att starta under våren 2011 och samordnas regionalt av Suicidprevention i Väst. Vi kommer att uppdatera den här sidan med ny, spännande information om studien.

Vice ordförande i Suicidprevention i Väst, professor Jan Beskow, ser studien som ett steg i rätt riktning:

– Psykisk livräddning är lika viktigt som fysisk livräddning ABC. Detta kan ge Västra Götalandsregionen en flygande start i utvecklingen av regional och lokal sui­cidprevention, sä­ger Jan Beskow.

Regeringen ger NASP i uppdrag att genomföra två pilotstudier för att pröva det australiska själv­mordsförebyggande programmet The Mental Health First Aid Training and Research Programme (MHFA) under svenska förhållanden.

Under 12 månader, med start i början av 2011 ska 1000 personer utbildas i Västra Götaland och lika många i Väs­terbotten, som är det andra pilotlänet. Programmen riktas till allmänheten och till dem som i sin yrkes­utövning kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa och allvarliga själv­mordstankar som till exempel inom äldrevården, socialtjänsten, polisen, brandkåren och skolan.

Regeringsbeslutet bygger på en utredning som tillsattes 2009 som undersökte hur man kan öka all­mänhetens medvetenhet och kunskap om självmord och psykisk sjukdom så att man kan undanröja de fördomar, rädslor och tabun som suicid och psykisk sjukdom omgärdas av. Bland annat framgår det i utredningen att det finns prövade och utvärderade självmordsförebyggande utbildningsprogram och till dessa hör det australiska utbildningsprogrammet MHFA.

Professor Jan Beskow är suicidforskare och ser studien som ett steg i rätt riktning:

– Detta pilotprojekt är första steget i utvecklingen av suicidprevention i Sverige och inledningen till en landsomfattande utbildning. Psykisk livräddning är lika viktigt som fysisk livräddning ABC. Detta kan ge Västra Götalandsregionen en flygande start i utvecklingen av regional och lokal sui­cidprevention, sä­ger Jan Beskow.

Utbild­ningarna i Västra Götaland är planerade att starta under våren 2011 och samordnas regionalt av Suicidprevention i Väst (SPIV). SPIV är ett av landets sex regionala nätverk för suicidprevention kopplade till NASP. Resultaten ska avrapporteras i december 2012.

Läs mer på Regeringens webbsida:
http://www.regeringen.se/sb/d/12603/a/145088

Kategorier Okategoriserad

Internetbaserad KBT med Peer Supportrar

22 mars, 2019
Vilken effekt har kamratstödd, internetbaserad KBT för patienter med ångestdiagnoser? Det ska nu undersökas i ett projekt där två av NSPHiG:s Peer Supportrar arbetar för Ebba-enheten, en central enhet för internetbaserad KBT i Södra Älvsborg. Peer Supportrar är certifierade stödpersoner ...
Läs mer

Workshop om delat beslutsfattande

08 mars, 2019
Delat beslutsfattande- hur funkar det? Det här är en workshop för dig som vill lära dig mer om hur du kan bli mer delaktig i beslut som rör din eller din närståendes vård och omsorg. Enligt lagstiftning och riktlinjer ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Delat Beslutsfat ...
Läs mer

Seminarium om samarbete mellan anhöriga, patienter och psykiatrin

07 mars, 2019
-Anhöriga måste ses som en viktig resurs i vården. De har viktig kunskap om personen som är sjuk, säger Malin Emanuelsdotter, NSPHiG som igår deltog på seminariet Trialog- att rusta för ett gott samarbete inom psykiatrin, tillsammans med Lennart Lundin, psykolog och Lena Hultén från Anh ...
Läs mer