Suicide Zero

Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden. Varje år tar ungefär 1 500 människor i Sverige sitt liv. Det innebär cirka fyra liv varje dag. Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjligt att förebygga. Suicide Zero lyfter frågan, identifierar samhällsbrister och sprider kunskap.

Fokus i Suicide Zeros arbete:

  • lyfta fram samhällsproblemet suicid i media och visa hur självmorden kan förhindras. Vi arbetar även för att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa
  • öka kännedomen om självmord och hur det drabbar individer, familjer och samhället och belysa vad som måste göras för att minska tragedierna
  • skapa engagemang för samhällsproblemet suicid, vilket ger incitament till ökade resurser att satsa på suicidpreventivt arbete

Vi informerar politiker om hur de kan bidra till att förhindra självmord genom enskilda möten eller föreläsningar för politiska partier eller kommunanställda. Vi ökar även allmänhetens kunskap om hur man kan minska och förebygga självmord. Det gör vi genom att regelbundet uppdatera våra sociala medier, skriva debattartiklar och genom att synas och höras i tv och radio.

Vi håller utbildningar där vi går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur man kan stötta någon som mår dåligt. I utbildningarna får man som medmänniska lära sig att hålla motiverande samtal och vi ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation. Utbildningen kallas för Våga Fråga och anpassar den till särskilt utsatta grupper.