Förenings- och mänskliga rättighetsuppdrag

Sedan 2017 arbetar NSPHiG på uppdrag av Kommittén för mänskliga rättigheter med att utveckla inflytandet för brukar- och anhörigföreningar inom området psykisk ohälsa i Västra Götaland.

Vad innebär uppdraget?

Människor som lever med psykisk ohälsa ska få göra sina röster hörda. Delaktighet är en mänsklig rättighet. Ett sätt att stärka egenmakten kan vara att få kunskap om sina mänskliga rättigheter. Ett annat sätt kan vara att engagera sig i en förening.

Syftet är att stötta personer med psykisk ohälsa, förbättra levnadsvillkoren för dem samt att stärka individers och samhällets röst. NSPHiG arbetar därför med utbildningar i mänskliga rättigheter och med att stödja föreningsarbetet för att inspirera brukare till olika sätt att mötas och engagera sig på.

Aktiviteterna i uppdraget är kopplade till fyra områden

  • Intressepolitiskt arbete
  • Kunskapshöjande arbete
  • Samverkan
  • Utvecklingsfrågor

Exempel på aktiviteter

  • Fördjupa arbetet med föreningsutveckling som gjorts med medel från tidigare verksamhetsstöd. Detta för att stärka delaktigheten och egenmakten hos brukare i regionen
  • Anordna föreläsningar och workshops för brukare och psykiatripersonal om mänskliga rättigheter, bemötande, återhämtning, delaktighet och inflytande med mera
  • Anordna och/eller delta i dialogmöten kring brukarmedverkan inom området psykisk hälsa i de olika delregionerna och med representanter från föreningar, psykiatri, kommun och icke-organiserade brukare
  • Träffa, inspirera och stötta personer med psykisk ohälsa till att själva hålla egenmaktsutbildningar, exempelvis NSPH:s studiecirkel Din egen makt
  • Utveckla inventeringen av föreningsliv och mötesplatser som är gjorda med medel från tidigare verksamhetsstöd. En fördjupad inventering kommer lägga fokus på mänskliga rättigheter
  • Ta fram material om mänskliga rättigheter och kopplingen till psykisk hälsa med betoning på rätten till delaktighet och inflytande